Τμήματα

Στο σχολείο μας υπάρχουν συνολικά δώδεκα (12) τμήματα.

Δυο (2) τμήματα σε κάθε τάξη.

Επίσης μετά το τέλος του πρωινού προγράμματος λειτουργεί και το Ολοήμερο Τμήμα.