Τμήματα

Στο σχολείο μας λειτουργούν συνολικά δώδεκα (12) τμήματα (δύο σε κάθε τάξη).

Α1-Α2, Β1-Β2, Γ1-Γ2, Δ1-Δ2, Ε1-Ε2, ΣΤ1-ΣΤ2.

Επίσης μετά το τέλος του πρωινού προγράμματος λειτουργεί και το Ολοήμερο Τμήμα μέχρι τις 17:30 μ.μ.